Elfde zondag na Pinksteren1725789600 08/09/2024 10:00 - 11:00

Orthodoxe Parochie Heilige Simeon de Mirreschenker

Блог пост / blogpost

Bestaat de duivel echt?

#6 Bestaat de duivel echt?

Nog even verder over het Scheppingsverhaal uit de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Een goede kennis van mij zei ooit eens: “De meeste mensen geloven wel dat er een God is, maar steeds minder mensen geloven dat de duivel echt bestaat”, en vervolgens: “En dat is een grote overwinning voor de duivel. Zo kan hij ongemerkt veel schade aanrichten.” Om dit ongeloof bij de mensen te bekrachtigen, zijn er inmiddels genoeg liberale, christelijke theologen in het Westen te vinden die het bestaan van de duivel ontkennen. Een ander soort Westerse theologen gelooft wel in het bestaan van de duivel, maar deze zou in het leven geroepen zijn door God om de mensen te straffen voor de zondeval. Uit een (Oosters-) Orthodox perspectief geredeneerd, de Bijbel,  Heer Jezus Christus, de Apostelen, de Heilige Kerkvaders  en de 2000 jaar lange ervaring (van de mensen) in de Kerk spreken al het bovengenoemde tegen. De duivel (wat lasteraar, клеветник betekent), ook wel Satan (wat tegenstander, противник betekent) genoemd, bestaat wel degelijk en hij is niet het instrument van God om mensen te bestraffen voor het overtreden van Zijn gebod.

De duivel is een (aarts)engel – een gevallen engel. Volgens de Heilige Athanasius de Grote (van Alexandrië, 3de eeuw) zijn engelen “levende, redelijke, lichaamloze, onsterflijke wezens, in staat om God’s heerlijkheid te bezingen (doxologië).” Heilige Dimitri van Rostov (Rusland, 17de eeuw) zegt dat ook engelen naar het beeld en gelijkenis van God zijn geschapen, zoals de mensen (dus als vrije wezens). In de Bijbel zien we niet een (exacte) “tijd” van de schepping van engelen aangegeven, wel is duidelijk dat de engelen eerder geschapen zijn dan de mens.  Dit kunnen we uit de volgende woorden uit de Bijbel opmaken, toen de Here God tot Job (38,6) sprak over de schepping van de aarde: “Waar staat de aarde op? Wie heeft de eerste steen van haar fundament gelegd? Toen de aarde werd gemaakt, juichten en jubelden de engelen.”

Dit is wat de Heilige Cyril van Jeruzalem (Kerkvader, 4de eeuw) over de duivel schrijft: “De veroorzaker van de eerste zonde en de vader van het kwaad is de duivel. Dit zijn niet mijn woorden, maar van de Heer: De duivel is jullie vader en jullie doen dezelfde dingen als jullie vader. Hij is altijd een moordenaar geweest. Hij kan niets goed doen, want er is helemaal geen waarheid in hem. Hij is een leugenaar en kan niets anders dan liegen. Hij is de bron van alle leugens (Joh. 8, 44). Want de duivel is al vanaf het begin ongehoorzaam aan God (1. Joh. 3, 8). Voordat de duivel er was, heeft niemand gezondigd. Hij heeft niet gezondigd vanuit zijn natuur – uit noodzaak; anders zou de schuld voor het zondigen bij Diegene liggen die hem zo gemaakt heeft. Het tegenovergestelde is waar: hij is als goed geschapen en vanuit zijn vrije wil is hij de duivel geworden, vanwege zijn laster en aan zijn daden (laster) dankt hij zijn naam. Dit is niet mijn leer, maar van de profeet Ezechiël. Hij schrijft, wenend over de val van de aartsengel: U was volmaakt. U was vol van wijsheid en volmaakt mooi. U woonde in Eden, de tuin van God (Ezech. 28, 12). Ik had u een taak gegeven: u was een beschermende engel. Ik had u een plaats gegeven op mijn heilige berg. U mocht tussen de vurige stenen komen. Vanaf de dag dat Ik u maakte, leefde u zoals Ik het wil. U was volmaakt. Totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd (Ezech. 28, 15). Dit is heel goed gezegd in u gevonden werd, het kwaad is niet van buiten gekomen, maar je hebt het zelf veroorzaakt. Met de volgende woorden geeft de profeet de oorzaak: Uw hart verheft zich over uw schoonheid (hoogmoed, гордост), u heeft uw wijsheid bedorven door uw glans (ijdelheid, таштина), Ik heb u op de aarde heengeworpen (Ezech. 28, 17). De Heer Jezus Christus bevestigt dit met zijn woorden, in het Evangelie van Lucas: Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. In deze woorden zien we de overeenstemming van het Oude en Nieuwe Testament. De Duivel is gevallen en trok vele (engelen) met zich mee. Door hem is onze voorvader Adam verbannen, zodat hij het Hof van Eden met al zijn mooie vruchten verruilde voor de aarde dat doornen voortbrengt”.

Uit de leer van vele andere Orthodoxe Kerkvaders weten we dat de innerlijke passie van de gevallen engelen (demonen) hun trots is en dat ze zijn bevangen door een onmetelijke ijdelheid. Ze hebben plezier in alle soorten zondes en ze bevinden zich onophoudelijk in de zonde, overgaand van de ene in de andere. Omdat ze niet de mogelijkheid hebben om lichamelijk te zondigen, doen ze dat in fantasie en emoties. Zij hebben aan hun lichaamloze natuur lichamelijke passies toegeëigend. Zij proberen de mensen te doen lusten naar allerlei lichamelijke genoegdoeningen, eerzucht en inhaligheid, door verleidelijke beelden voor te schotelen (de mensen te laten fantaseren).

Omdat de demonen de Schepper (de Almachtige God) niets kunnen maken, hebben zij hun kwaadaardigheid op de mensen gericht, aangezien de mensen naar het evenbeeld (icoon) van God geschapen zijn. Ook weten ze dat God van zijn schepsels (mensen) houdt en proberen daarom aan het voorwerp van Zijn liefde (de mensen) zo veel mogelijk schade toe te brengen. De apostel Petrus vat dit samen in één zin: “Weest waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek om iemand te verslinden (1. Petr. 5, 8). Als men dit zo leest, en zich realiseert in wat voor een toestand de mensheid zich bevindt, dan kun je niet veel meer dan samen met apostel Paulus, in verschrikking,  de volgende woorden  uitschreeuwen: “ Wat een vreselijke toestand! Wie kan mij bevrijden van dit “ik” waar het kwaad in woont dat mij doodt? (Rom. 7, 24)”

Maar er is hoop en er is redding! Sterker nog, er is een Redder (in de wereld gekomen)!

In de volgende tekst (Wie is Jezus Christus?) meer over de Redder.

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen!

подели објаву / deel de blog

Повезане објаве / gerelateerde posts