Orthodoxe Parochie Heilige Simeon de Mirreschenker

Inleiding

ANBI is een afkorting, die staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling; oftewel een goed doel, waaraan men geld mag schenken.

In het verleden kon men deze giften “van de belastingen aftrekken” – zoals dat in de volksmond heet. Echter door de gewijzigde wetgeving wordt aan de goede doelen gevraagd een plek op hun website vrij te maken om bepaalde gegevens te publiceren, zodat het goede doel zijn ANBI-status kan behouden. Deze gegevens zijn hieronder opgenomen.

Hoeveel aftrek u krijgt voor uw giften hangt af van het soort gift dat u doet. Hier en Pravila poreske uprave oko povratka poreza na uplatu za ustanovu sa ANBI statusom hier kunt u meer erover lezen.

Naam van de instelling

Servisch-Orthodoxe parochie van de Heilige Simeon de Mirreschenker

RSIN nummer (de aanvraag is in behandeling)

Post- of bezoekadres

Woudenbergseweg 38
3701 BC ZEIST

 http://www.svetisimeonutrecht.com

email: info@svetisimeonutrecht.com


Bestuurssamenstelling

Functies: de voorzitter, de secretaris,  de penningmeester en het algemene bestuurslid.

De doelstelling

Het beleidsplan

De Parochie heeft tot doel om een gemeenschap te zijn waarin orthodoxe christenen, verenigd door hun geloof in Christus, elkaar in gebed, sacramenten, christelijk onderricht en kerkelijke discipline ondersteunen in het nastreven van het heil door middel van christelijk onderwijs, een deugdzaam leven en daden van christelijke naastenliefde.

Als gemeenschap dragen zij de zorg voor de behoeften van hun kerk, hun geestelijkheid en hun parochie met al haar instellingen, evenals voor de algemene behoeften van het bisdom, de Servisch-Orthodoxe Kerk en de Orthodoxe Kerk in haar katholiciteit. Voorts heeft de Parochie tot doel om in liefdevolle eenheid van gebed en eredienst gezamenlijk een christelijk leven op te bouwen. Dit door liturgische vieringen en sacramenten.

De Sacramenten, -zoals de doop, de myronzalving, het huwelijk, de biecht, de communie en de ziekenzalving- is het zichtbare werk van de geestelijkheid, waarmee Gods genade wonderlijke gaven overbrengt op de gelovigen die deze ontvangen.  Individuele gelovigen worden terzijde gestaan door gesprekken met de geestelijkheid. Het beleidsplan van de Stichting “Orthodoxe Kerk in Nederland – vertegenwoordiging van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie in de Benelux. http://www.orthodoxekerk.net/pages/sub/94319/ANBI_informatie_OKIN.html.

Het beloningsbeleid

Geen één van de geestelijkheid (priesters en diakens) is in loondienst van de Parochie. De geestelijkheid ontvangt een reiskostenvergoeding ten behoeve van de liturgische vieringen. Er zijn geen betaalde bestuursleden of andere personeelsleden.           

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording

De financiële gegevens van de Orthodoxe parochie van de Heilige Simeon de Mirreschenker over het jaar 2017 en begroting 2018-2019 treft U aan in  bijlage Begroting Sv.Simeon 2021-23 en financiële verantwoording