Orthodoxe Parochie Heilige Simeon de Mirreschenker

Блог пост / blogpost

Vandaag is ons blog over het Orthodox geloof van start gegaan. Lees hier meer.

Beste lezers,

Welkom op onze blog “Wat houdt het Orthodox geloof in?”

De doelstelling van deze blog is om (nieuwe) leden van onze gemeenschap inzicht te geven in de grondbeginselen van ons Orthodox geloof en diegenen die op zoek zijn naar zingeving en (en vaak zonder het zelf te weten) uiteindelijk naar de ware God, de weg te wijzen naar de Orthodoxie.

Deze blog zal in een “Vraag en Antwoord” vorm geschreven worden.

Laten we bij het begin beginnen…

#1

Wat houdt het woord “orthodox” in?

Het woord “orthodox” wordt op verschillende manieren gebruikt:

orthodox = traditioneel

orthodox = zoals het oorspronkelijk was (en is van toepassing op verschillende geloofsstromen: Christendom, Islam, Boeddhisme…)

orthodox = vasthoudend aan de leer van de grondlegger(s) (kan van toepassing zijn allerlei ideologieën: democratie, communisme, socialisme…)

Maar hoe ervaren Orthodoxen dit woord?

Orthodox = Op de juiste/goede manier glorie/aanbidding aan God geven. Later in de blog zullen we het hebben over de vraag “Wie is God?” in de Orthodoxe beleving.

Met de versnippering van het Christendom in (met name) het Westen, waar we inmiddels meer dan  40000 (veertig duizend!) vormen/denominaties/fracties tellen, die vaak het tegenovergestelde van elkaar geloven en in de praktijk brengen, rijst de vraag: Heeft Jezus Christus dit zo bedoeld toen Hij over Zijn Kerk sprak, zoals Mattheus in zijn Evangelie getuigt (16:18)? En ook hoort men onder de verwarde, maar eerlijke Christenen in het Westen de vraag: Hoe zou de originele Kerk er hebben uitgezien en zou deze nog bestaan? Veel Westerse christenen geloven dat de “originele” Kerk in de 4de eeuw van de aardbodem verdween.

Orthodoxe christenen geloven echter dat zij nog steeds onderdeel uitmaken van de originele/oorspronkelijke/voortdurende Kerk.

Dus op de vraag: “Wat is de Orthodoxie?” zou een orthodoxe christen kunnen antwoorden: Orthodoxie = Dat wat Jezus Christus heeft onderwezen en geboden, de apostelen hebben gepredikt en getuigd en de heiligen in de (éne) Kerk hebben bewaard.

Later in de blog zullen we deze stelling stap voor stap onderbouwen.

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen!

#2

Wat bedoelen Orthodoxen met “geloven” en hoe komen ze tot “geloof”?

Het is in ieder geval niet: “Eerst zien, dan geloven.”  Het is eerder: “Eerst onderzoeken, daarna ontmoeten en tot slot geloven”.

Volgens de apostel Paulus is geloof = een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet (Hebr. 11:1). Hier zien we een omgekeerd perspectief wat betreft kennis en geloven. Nadat je tot geloof bent gekomen, zul je tot ware kennis komen (en bewijzen krijgen). Volledig in lijn met wat de profeet Jesaja verkondigt in het Oude Testament (7:9): Indien je niet wil geloven, dan zul je niet begrijpen.

Met kennis wordt hier bedoeld: Iemand (en niet iets)  kennen en gekend worden, een relatie met iemand  hebben.

Er is ook en andere vorm van kennis, dat rationeel van aard is. Het is een (groot) aantal feiten op een rij hebben. Het is wetenschap.

Kennis (wetenschap) heeft als object dat wat zichtbaar en waarneembar is en geloof dat wat onzichtbaar en (vaak) on(be)grijpbaar is. Kennis (en wetenschap)  is gebaseerd op ervaring door (rationeel)  onderzoek van een object, maar geloof op basis van vertrouwen in de geopenbaarde Waarheid. Kennis wordt vergaard vanuit ons brein (verstand) en heeft een uitwerking op ons hart.  Geloof bevindt zich in ons hart, en begint vaak met gedachten. Met het hart wordt bedoeld  het middelpunt van ons wezen, waar onze ratio, emotie, intuïtie en geestelijk leven samenkomen, en niet het orgaan dat ons bloed door het lichaam pompt.

De meeste mensen (zo niet alle) hebben geloof in de vorm van vertrouwen, zonder het zich te realiseren. De mensen die in een vliegtuig stappen geloven dat de piloot (zonder hem gezien te hebben) zijn brevet gehaald heeft en veilig het vliegtuig zal laten opstijgen, besturen en landen. De meeste passagiers zullen niet de cabine in lopen om het brevet van de piloot te controleren. Het merendeel van de mensen gelooft bij het tappen van een glas water uit de kraan thuis, dat het waterbedrijf niets wat giftig is in het water heeft gemengd. Hetzelde geldt voor diegenen die in een restaurant eten: ze vertrouwen erop (geloven) dat de kok niet iets in het eten heeft gestopt dat daar niet thuishoort.

Maar hoe dienen we te geloven en op basis waarvan? We kunnen beginnen te onderzoeken en vervolgens te geloven op basis van de Openbaring van God. Omdat God een Peroonlijkheid is en niet een idee of een object, heeft Hij zich geopenbaard (heeft Zich laten kennen). Hij heeft zich in het verleden op verschillende manieren aan een groot aantal mensen bekendgemaakt, maar zijn grootste bekendmaking is dat Hij zelf op aarde gekomen is als de Godmens Jezus Christus en heeft onder ons geleefd. Hij heeft zijn Kerk gesticht die al bijna 2000 jaar lang getuigt van zijn eerder genoemde en huidige openbaringen. Deze (éne) Kerk heeft ons (eind 4de eeuw) een bijzondere getuigenis van zijn revelatie in een schriftelijke vorm gegeven: De Bijbel (Het Nieuwe Testament). Ook heeft deze Kerk nog een speciale getuigenis van God’s Openbaring en Zijn (huidige) aanwezigheid in de wereld in huis: Heilige Communie.

In het verdere verloop van deze blog zullen we meer schrijven over God als een Persoonlijkheid, over de Godmens Jezus Christus, over de Bijbel en hoe deze op een Orthodoxe manier geïnterpreteerd dient te worden, over de (éne) Kerk en de Heilige Communie. Ook zullen we schrijven over dat wat in de weg staat bij een mens om tot geloof in God te komen, en dat is onwetendheid en zonde.

Om alvast een begin te maken, zonde is niet wat 9 van de 10 mensen denken dat het is.

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen!

подели објаву / deel de blog

Повезане објаве / gerelateerde posts